אין איל (בראשית ג', י')

א.ר.ו.כ

ויאמר את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא

פשט הפסוק:
האדם עונה לשאלת איכה שמציב בפניו אלוהים. הוא אומר: שמעתי אותך מתקרב, והתביישתי להראות בפניך משום שאני עירום. לפיכך נחבאתי.

התבוננות:
שוב באנו אל מקום ראשוני. תיבות אלה הינן דבריו הראשונים של האדם לאלוהים. ועלינו לדקדק בהן מאד, משום שהן ראשית הדיבור האנושי אל האלוהי, ומהן יימשכו, בעל כרחם, כל הדיבורים העתידיים שבין אדם לאלוהים.
[ואפשר לסייג ולחשוב שאולי תיבות זאת הפעם עצם ומעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת: על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד הם דבריו הראשונים של האדם לאלוהים, כי כתוב קודם לכן שהאלוהים מביא את האשה אל האיש, ואז האיש נושא דבריו. אז אולי אמרם לאלוהים. וגם כאן אפשר לסבך עוד: אולי אמר רק את המשפט מן הפסוק הראשון, ולא השני, שהראשון הוא דיבור ישיר, והשני הוא מעין תיאור לאופן שבו יתפתחו הדברים אחר כך. וגם אפשר לחשוב כי לא ידע האדם מהו אב, מהי אם, ולפיכך לא יכול היה לשאת דברים אלה בפיו, אבל ידע גם ידע דבקות מהי, ולכן אולי כן אמר זאת זאת זאת, שלוש פעמים, שבהן הוא מזהה ושב ומזהה את שלמותו, ודבק בה מיד כשהוא יודע אותה ידיעה שלמה, עוד לפני שנפרדו השניים. ושני הפסוקים הללו, כל אחד שלוש עשרה תיבות, והן עולות אחד, והן עולות אהבה, וזה יפה, ויחד עשרים ושש מלים מניין הוי"ה, מילותיו הראשונות של אדם, וכאן אעצור.]
על כל פנים, הנאמר במאמר מוסגר למעלה הינו בגדר אפשר, ואילו פסוק זה הינו מפורש: האדם מדבר ישירות אל האלוהים, והוא מנסה לענות על השאלה המצמיתה: איכה.
ויאמר תיבת זו הינה סתמית, כלומר היא איננה מוסבת על האדם או על אשתו בנפרדותם. אנו רואים בפסוקים הבאים את הצימודים: ויאמר האדם ,ותאמר האשה, ואילו בפסוק שבו אנו עוסקים נאמר רק ויאמר. מדוע זה חשוב? משום שאלה הדברים נאמרים בשם השניים, ולא בשם אחד מהם. כפי שראינו, בתחילה הם מאוחדים, אחר כך הם נפרדים (ועל כך מעידים תיבת שניהם והפעלים ויתפרו ויעשו וישמעו), ואחר כך הם שבים ומתאחדים – אם כי בחטאם – ככתוב ויתחבא לשון יחיד. [ויש כאן רמז לאלפיים וארבע מאות השנים הבאות, שהפעלים שנעשים דרך תודעת פירוד הם ויתפרו ויעשו וישמעו, ואנו רואים בעינינו כי קדמה עשייה לשמיעה, והנה מתן תורה הוא בחינת גן עדן, שאמרנו נעשה ונשמע. ומה חלקה של תיבת ויתפרו? שיש בה גם מן ההפרה, שהפרו את דבר השם, ולכן מעצמם חשבו לתפור, על מנת לתקן. וזה יפה מאד מצדם, ומעיד על הסכם, חוזה, שבין האלוהים לאדם, אשר הופר, ושב ונתפר. ולפיכך מתן תורה הוא בחינת חתימת ההסכם מחדש, בלא להזכיר את חטאי העבר, ולפיכך חזרה לגן העדן ממש. ואומר קהלת עת לקרוע ועת לתפור, והם תפרו עלה תאנה, כך שניתן לחשוב שמאותו העץ שקרעו, ממנו ממש תפרו, וזה קשור לשאלה איזה עץ היה עץ הדעת, ועת לעצור כי שוב רחקנו.]
את קלך שמעתי בגן שמיעת הקול היא בגן, ואולי זה מקור ההפתעה. שקודם לכן אולי שמעו את קול הבורא בתוכם, או אולי בדרך אחרת, (מחוץ לגן?) אבל כעת שמעו את הקול בגן, ויראו, כפי שמעידים על עצמם: ואירא. ויש לך לומר כי לא זו בלבד שפעולותיהם מתוארות בלשון יחיד (ויתחבא), אלא שהם עצמם מתבטאים בלשון יחיד, וזה לכל אורך הפסוק. משום שבעת הזאת ייחודם עמוק ומורגש.
קלך הקול הוא קל, והוא נישא למרחקים ללא מאמץ ניכר. לכן נקרא קול. אבל כתיב חסר קׁל, משום שנבהל האדם מחטאו, וירא מתגובת האלוהים, שעשוי לקלל, והקללה כבדה היא לשאתה. והאדם נקלה בעיני עצמו על חטאו, והאלוהים קלל, אבל לא את האדם, כי אם את האדמה באומרו ארורה האדמה בעבורך ובזה נעסוק במקומו.

וכל זה טוב ויפה, אבל אין זה מספק, משום שיש לראות את הדברים באור הפנייה הראשונה של אדם לאלוהים, ולזה ייקרא תפילה. וראה איזה פלא, ומה גדול כחה של תפילה: בכל פעם שאדם מתפלל, הרי הוא עומד בגן העדן, עונה לשאלה איכה ואומר לאלוהים: את קולך שמעתי בגן אני שומע אותך, שמע אתה אותי. אתה אב גדול וגבור וקדוש, אנא דְּעֵה-נא והשב-נא וסלח וגאל, ורפא מכותינו, וברך את הלחם ואת המים ואת השנים, וקבץ עמך ישראל, והשב את שופטיו, וקום על אויבנו, וקיים צדיק וטוב לו, ושכון בתוכנו, ושלח משיח צדקנו, ושמע קולנו שאת קולך שמענו בגן, ורצה בנו, בתפילתנו. תודה ה' יתברך על חסדיך אלה, על שמיעת הקול, ועל אשר הביא הוא עמו, ושים שלום.
ועם התפילה באה יראה, שכתוב: ואירא, משום שכאשר עומד אדם מול אלוהיו – עירום הוא בהגדרה, וכאן רואים יפה יפה כי שורש היראה הינו דעת, משום שרק עכשיו, משאכל, השכיל האדם להתיירא. ותפילה בלא יראה – לא תפילה היא אלא מלמולי מלים, ושמעו דברי בעניין זה עד מאד. ועוד לומדים כאן כי אין אפשרות לעמוד מול האלוהים מלובש – אף לא בלבוש מלכות – משום שתפילה היא בחינת ידיעה, והיא למולו, ואף קרויה תפילת עמידה, לא משום שעומדים בה, אלא משום שעומדים למולו, לאחר שנימולונו ימים רבים קודם לכן, על מנת שנסיר את הלבוש האחרון. לפיכך כל תפילה בחינת מילה היא. ועוד מובן כעת מאד מדוע קודמת קריאת שמע לתפילה, שהיא קוראת לנו לשמוע את הקול שבגן, שאומר ה' אלוהינו ה' אחד ולו היינו יודעים לתת את מלוא המשמעות לאחדות הזו, בהכרח היתה מתנוצצת בנו יראה עילאה. שאחד הוא, ואין בלתו.
אנכי וזו הופעה ראשונה, והנה עם הדעת באה הכרת האני, וזו התיבה יקרה מאד היא, והשם כיבד את האדם בכל עוז, כשפתח את עשרת הדברות אנכי.
ואחבא ועולה ח"י כמניין תפילת שמונה עשרה ועם הכולל תשע עשרה, וזה רמז נהיר וגלוי, בניגוד לתיבה שהיא חבויה. ומדרש אותיות התיבה נשמע כך: הייתי אחד – זה א"ח, ונפרדתי – זה ב', וכעת אני שוב אחד, במחבואי, בתפילתי, ולכן א', וביחד א"ח ב' א' אחבא.
ועוד יש להוסיף בזה כי התפילה – טוב לה שתבוא מתוך הסתר, בלא גילוי פנים ובלא הרגש עצמו, כי אם בחביונו. ואין זה חביון שבו האדם מסתיר מפני עצמו את אשר יבוא לו, אלא העלמת עצמו, וזה בחינת תיקון החטא ממש, שזה החטא הביא לפירוד, והחביון שבכאן מביא לאיחוד. ובעבר כתבתי כי האדם מסתתר בהוודע דבר החטא, הווה אומר הולך אל הסתירה, אבל אין זה נכון, משום שהוא נחבא ולא הסתתר, ובכך יישב את הסתירה שנובעת מעצם היותו. ומכאן שתפילה היא סתירת הסתירה, בחינת אחדות, ואשרי האיש הזוכה לתפילה באמת.
ועוד נראה כאן קשר לביטוי בחובו, כמו טומן בחובו, כלומר בקרבו, בתוככי נפשו, ומכאן שכאשר שמע את קולו בגן, נכנס אל חדרי חדריו, על מנת שיוכל לעמוד ולהתפלל.

ואסכם בגלל ריבוי הנושאים: בתפילתו עומד האדם מול אלוהיו בניסיון להשיב על שאלתו איכה.

שבח והלל להשם יתברך על שזיכני בדברים אלה בחסד עליון.
ויש עוד הרבה, ומה שחיסרתי יושלם, ומה שפגמתי יתוקן בחסדי השם המרובים.
הגאוה והגדולה לחי עולמים, הדעה והדיבור לחי עולמים.

וַיֹּאמֶר אֶת-קֹלְךָ שָׁמַעְתִּי בַּגָּן וָאִירָא כִּי עֵירֹם אָנֹכִי וָאֵחָבֵא

מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה אין איל, פרשת בראשית, תורה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s