אין איל (בראשית ד', ט"ז -י"ז)

א.ר.ו.כ

ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן: וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך

פשט הפסוקים
קין הולך לגור ממזרח לעדן בארץ ששמה נוד. ועל פי הפשט, ייתכן גם שארץ זו קדומה לעדן. הוא חי עם אשה, כך אנו למדים, והם מולידים ילד ששמו חנוך. קין בונה עיר וקורא לה על שם בנו. עיר חנוך.

התבוננות
ויצא משמע שהיה במחיצתו, ויצא. כך שהשיחה האחרונה בין קין ובין האלוהים התנהלה בתחושה של קרבה גדולה. ויפה לחשוב על משפט וגזר דין שמתנהלים באינטימיות, ולא מתוך הרחקה שבין השופט לנשפט, כמו שנהוג היום בעולם.
ויצא קין מלפני ה' וזה עונשו של קין, לחיות את שארית חייו שלא מלפני ה'. וזה עונש גדול מאד. שיצא מלפני ה', ולא חזר עוד, לעולם.
ויצא וישב שתי התיבות הללו מאפשרות לומר שמלפני ה' שם מקום הוא. כלומר, הפירוש כאן אומר שקין יוצא ממקום שנקרא מלפני ה', והוא עובר למקום אחר, ששמו אחר ארץ נוד או: ארץ נוד קדמת עדן. ושמו של מקום זה מעניין כי סותר, ארץ, שהיא מקום לישוב קבע, נוד, שמרמז על נדודים, וכך קביעותו של קין בנדודים היא, וזה חביב, ואין אני יודע מה עשה קין בנדודיו. ויש כאן רמז שארץ נוד קדומה לעדן, כפי שראינו בפשט, וזה אומר שעדן היא מקום היישוב הראשון, מקום הקבע הראשון, ונראה כי אפשר ללמוד שעדן, כלומר, עידון, התפתחות, כרוכים בהשתקעות באיזה מקום. כלומר, ייתכן לומר שהתורה רומזת כאן שקודם לעדן התקיימו בעולם חיי נדודים כלשהם, של יצורים אנושיים כי הרי בורא את האדם כזכר ונקבה קודם לעדן. אבל קורותיהם של אלה היצורים אינם נכתבים, כי אין הנדודים נרשמים בנצח, אלא בחול, והם חולפים עם הרוח ועם המים. אך מרגע שנוצר מקום קבע, הוא עדן, מתחיל הסיפור האנושי בעולמנו אנו.
חנוך ויש בשמו של הבן חן, תחנונים, (מתנת) חנם, חנוכה, כלומר התחדשות, חנוכת העיר היא חנוכת הבן וחניכתו, וכמובן, חינוך, וזה מעניין מאד.
וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ואלה תיבות מקבילות לידיעת האדם את חוה אשתו, והרונה. אבל שם קרא לחוה בשם, וכאן שמה נעלם מאיתנו. לאשת קין אין שם, ואין אנו יודעים מיהי. אלא שמתוך ההקבלה להולדת קין, אפשר לנו לצפות להולדת אח נוסף, ואילו קין לא מוליד אח לחנוך. כאן אפשר להצביע על נקודה מעניינת באישיותו של קין: קורות חייו הובילוהו לחשוב שטוב לו לאדם להיות לבד, אחד, בדד, על פני מצב שבו יש אח. אח לשון איחוי, השלמה. אחינו משלימים אותנו לכדי השלם שאנחנו. אבל קין ואשתו לא הוסיפו ללדת בנים ובנות, משום שבעיניהם, בעיני קין לפחות, אח הוא איום, הוא סכנה, הוא מקור לתחרות ולקנאה. קין לא מוכן לקחת את הסיכון שבניו יחזרו על מעשהו, ויקטלו זה את זה, על כן מושך הוא את ידיו מהוספת חיים חדשים לעולם, והוא מסתפק בבן אחד. עומד קין מול הציווי האלוהי פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה, ומסרב למלאו. אבל הייתי אומר כאן שקין ממלא אחר הציווי באופן אחר: הוא בונה עיר. מלאכת בניית העיר היא כיבוש הארץ, משום שמשמעה יישור שטח והכנתו למגורים, וזה כרוך בהתמודדות עם הארץ וכוחותיה העצומים. כלומר קין לא ממלא את מצוות פרו ורבו בשלמות, אבל ממלא את חלקה השני וְכִבְשֻהָ, וזה אולי עומד לזכותו מאז ועד עולם.
ויהי בנה עיר ויש לתת את הדעת שהבנאי הראשון הוא קין, כמות שהוא גם הבן הראשון ועובד האדמה הראשון והרוצח הראשון. איש אשכולות ממש. שורש ב.נ.ה מכיל בתוכו בניה, בינה והבנה, וכן בְּנוּת, כמו אומר השורש שאדם בונה דבר, בונה אותו לילדיו, ועוד אומר, כשאדם בונה איזה דבר, בהכרח נכללת בבניה זו תבונה, בינה והבנה. אבל אנו קוראים בהמשך שתובל-קין הוא לֹטֵשׁ כָּל חֹרֵשׁ נְחֹשֶׁת וּבַרְזֶל, וזה יקרה רק בעוד דורות רבים. כלומר קין לא בונה את העיר מחלקי מתכת, משום שהם אינם עוד בנמצא, אלא מאבן בלבד. ובאמת ברור הוא הקשר שבין מילת אבן למילת בנין, והוא קשר רעיוני וקשר לשוני. בונה מאבן, הווה אומר מאב לבן, וכאן אפשר לראות כיצד מפצה קין על חסרונו שלו, שמקורו ביחס המתנכר שקיבל מאביו, אם בכלל, וראינו הרבה. בנוסף, למדנו שהבנין הראשון שנבנה בעולם הוא חווה, אשת אדם, אמו של קין. ואולי יש במעשה זה של בניית עיר, איזו נקודה שבה זוכר קין את אמו האוהבת, ויש בזה מכיבוד הורים.
עוד: כתוב ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר. אם נשנה את ניקוד המסורה, הרי שנמצא שאפשר לקרוא את החלק הזה של הפסוק כאילו הוא אומר שאשת קין ילדה את חנוך, ובנה היה עיר: ויהי בנה עיר. כלומר הפסוק מתייחס לבן הנולד, חנוך, כאילו הוא בנה של האם בלבד, ולא בנו של קין. ולכן באה ההשלמה בסוף ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך, כי זה גם בנו שלו, וחשוב לתורה לציין זאת. אלא שחנוך הוא בנה של האם מן ההתחלה. לעומת זאת הוא מוכר כבנו של קין, רק לאחר שהעניק לו אביו איזה דבר. ודבר גדול העניק לו – שהעיר הראשונה בעולם האדם נקראה על שמו, חנוך.
אבל עלינו להתייחס גם לתוכן: ויהי בנה עיר ומכאן שהיה בנה מלאך, כי עיר בארמית מלאך. ובאמת במסורת חנוך הוא מלאך גדול מאד. אמנם לא חנוך זה, אלא חנוך אחר, שבא אחר כך בשלשלת הדורות שיוצאים מאדם וחוה דרך שת ואנוש והלאה. אבל גם בהשתלשלות הדורות של קין נולד איש בשם חנוך, והוא מלאך.
דבר אחר: שחנוך בנו של קין היה, ככתוב: כשם בנו חנוך, ואילו אשת קין ילדה עיר – מלאך, והוא בן לה בלבד, ולא לקין. כלומר אשת קין יכולה ללדת הן מלאכים והן בני אדם. המלאך שילדה – בן הוא לה, מה שמעיד עליה – שהיא מן הנפילים או מבני האלוהים, שיכולים היו לפרות זה עם זה (והתורה מעידה שאכן כך היה באשר מדובר במלאכים "זכרים" ובבנות־האדם); ובן האדם שילדה – בן הוא לקין, ולא לה. וקדם בן־האדם לעיר, בן האלוהים. על כן, כאשר ילדה את בנה, עיר, קראה לו בשם חנוך, כשם בן־בעלה, ומכאן שחנוך בכור היה. ואע"פ שפסלתי קודם לכן, אפשר גם אפשר שאותו עיר חנוך בן־אשת־קין, הוא הוא מלאך חנוך שר הפנים: שכאן בארץ היה חנוך מפוצל לכדי חנוך של שושלת קין וחנוך של שושלת שת, ובשמ־ים, מקום האיחוד הגדול, שבו והתאחדו שני החנוכים לכדי אחד והוא אותו מלאך. על כן קרוי שר הַפָּנִים, פן אחד שלקח מכאן, ופן אחד שלקח משם. ועוד נבחין שחנוך בן ירד היה, וירד נדרוש כאומר: זה שירד, נפל. כמו מצד אחד היו נפילים, שנפלו, ומצד שני היו ירידים, שירדו. וזו מקבילה נוספת לנו, ומעניינים הדברים, וטוב להמשיך וללמוד עניין זה עד מאד.

והערה לסיום: ויצא וישב שני פעלים הקשורים בקין, והם שמות של שתי פרשות בספר בראשית. ושתיהן עוסקות באחים וקורותיהם: פרשת ויצא נפתחת בבריחת יעקב מפני אחיו, עשיו, וממשיכה בנישואיו לשתי האחיות לאה ורחל. ופרשת וישב עוסקת ביוסף ואחיו. וזה מעניין מאד, ומי שימצא כח בתוכו, יתכבד וילמד עוד, כי הדברים קשורים ביניהם יפה.

השבח לאל עולם על שזיכני בדברים אלה, ומה שחיסרתי יושלם ומה שפגמתי יתוקן. והרבה עשיתי מזה ומזה.
האדרת והאמונה לחי עולמים הבינה והברכה לחי עולמים.
כ"א באב, התשע"א.
לעילוי נשמת יוסף מרגלית בן רחל.

וַיֵּצֵא קַיִן מִלִּפְנֵי ה' וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ נוֹד קִדְמַת עֵדֶן: וַיֵּדַע קַיִן אֶת אִשְׁתּוֹ וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת חֲנוֹךְ וַיְהִי בֹּנֶה עִיר וַיִּקְרָא שֵׁם הָעִיר כְּשֵׁם בְּנוֹ חֲנוֹךְ

פוסט זה פורסם בקטגוריה אין איל, פרשת בראשית, תורה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s