אין איל (בראשית ה', ו' – כ')

א.ר.ו.כ

ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש: ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות: ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת: _________
ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן: ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות: ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת: _________
ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל: ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות: ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת: _________
ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד: ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות: ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת:
ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך: ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות: ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת:

פשט הפסוקים:
חלקו הראשון של אילן היוחסין של שושלת שת.

התבוננות:
חמישה עשר פסוקים אלה הינם נוסחתיים ביותר, כלומר הם אינם חורגים ולו במלה ואף לא באות מן התבנית שנכפתה עליהם וזו היא:
ויחי (X) (T1) שנה ויולד את (Y): ויחי (X) אחרי הולידו את (Y) (T2) שנה ויולד בנים ובנות: ויהיו כל ימי (X) (T) שנה וימת.
(הערה: מספר השנים המופיע בפסוק השלישי הוא סכום של מספרי השנים שמופיעים בפסוקים שקדמו לו: T=T1+T2)

ויחי שת עלינו לשים לב לדברים שלמדנו קודם לכן, שהתורה מונה את שנות חייו של אדם קודם להולדת הבן, ולאחר מכן. כלומר, היא רואה בהולדת הבן אירוע מכונן, ולפיכך ראוי לציון, ואינה מדגישה או מציינת אירועים אחרים. דבר זה מעלה תמיהה ברורה, משום שעל פי עדות התורה, אנשים אלה חיו חיים ארוכים ביותר, בסביבות 900 שנים, ובמהלכן חייב היה להתרחש איזה אירוע משמעותי. ולכך נאמר כי ברי שהיה אירוע משמעותי, וברי כי היו רבים כאלה, אלא שאלה האירועים לא נחקקו בנצח. שהתורה – נצח עניינה. מכאן שחיים, לידה, מוות, הם הם הדברים שבנצח, כאשר מדובר בקורות חייו של אדם כלשהו.
ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת ועל דרך הרמז נמצא כי גימטריה של 912, מספר שנות חייו, עולה "ברשית" וזה מעניין. שבתוך תיבה זו, (שהיא בעצם בראשית חסר א') כלולות התיבות ברי, ו – שת ופירושן: בְּנִי שֵׁת. ואת זה נפרש כאילו חי שת את חייו תחת השגחת הוריו, וזה אולי בגלל הפצע המדמם שהותיר סיפור קין והבל. ועוד נוסיף: מה פירוש בראשית חסר א'? שת חוזר ומזכיר לנו את ימי בראשית, משום שהפך, בעל כרחו, לראש וראשון לשושלת החיים החדשה, וככזה יש בו מכוח המקור, הראשית, ועל כן יאה לו מספרה. אלא שלא ידע את האחד, את החיים שבתוך הגן, ולכן חסר הוא א' שהיא נחלתם הבלעדית של אדם וחוה.
ועוד: תיבת ראשית עולה 911, ותיבת בראשית עולה 913. ומספר שנות חייו של שת עומד בינתיים. ועל זאת נאמר שבראשית אחת היא, אבל ראשית נמצא הרבה. ושת מרמז על תחום ביניים שבין רגע ההתחלה האחד והיחיד, בראשית, לרגעי התחלה רבים שיבואו לאחר מכן. הוא ראש וראשון לראשיות, ועל כן יתרונו עליהן אחד; אך הוא שני לבראשית, ועל כן חסרונו ביחס אליה אחד. ונאים הרמזים.
חשבון חייו: כשנולד היו אדם וחוה בני 130 שנה; ובמותם היה גילו 800 שנה. וכשהוליד את אנוש היה בן 105 שנים. הוא נפטר בשנת 1042 לבריאת העולם.

ויולד את אנוש שת, שהוא התשתית החדשה לקיום העולם, (שאותה מניחים אדם וחוה), מוליד את אנוש. שת הוא תשתית האנושי, ואנוש הוא המייצג הראשון שלה מחוץ לגן. ושמו מקביל לשם אדם, אבל הוא איננו אדם, שכן בא משת, ולא מן האחד.
ויחי אנוש תשעים שנה ותיבת אנוש מעניינת, שתיבות רבות צפונות בה: שונא, שנוא, נואש, אנוּש, אָשוּן, אֱשון, שאון. וגם נושא, נשוא. ולפי זה אדרוש שעל אף שרב הקושי בתיבה זו, פעמים עלינו להניח לה לשאתנו, ופעמים שמוטל עלינו לשאתה. זוהי האנושיות, וזאת יודע כל אדם. ומי יתן ונדע מתי לנהוג כך ומתי כך.
חשבון חייו: בעת לידת אנוש חיים אדם וחוה 235 שנה; ובמותם היה גילו 695 שנה. כשהוליד את קינן היה בן 90 שנה. וגילו בעת מות אביו שת: 807 שנה. הוא נפטר בשנת 1140 לבריאת העולם.

ויולד את קינן וזה ניסיון ברור להעלות את זכר קין, אולי על מנת לתקן את מעשהו מקדם. כלומר אנוש עומד מול אותו הרצח, ואינו בורח מפניו – להיפך – הוא מעצים את התכונות שנושא השם קין (בכך שמכפיל אות נ' שבו: קין-קינן) כמו מנסה אנוש להתבונן מחדש בקין האיש, ללמוד אותו, ואולי אף לסלוח, שזה חשוב, אולי הכרחי, אם אכן רצונו לתקן. ואמרנו ששם אנוש מקביל לשם אדם. וכפי שהוליד אדם את קין, כך מוליד אנוש את קינן. בהתבוננות בשתי השושלות (קין ושת) נמצא מקבילות בין שמות הנולדים. אנו נבחן את הדבר, אבל כעת רק נציין כי מקבילו של קינן הוא קין, כאשר דיברנו. ונוסיף כי קינן דור רביעי לאדם, וקין דור שני לו.
חשבון חייו: בעת לידת קינן חיים אדם וחוה 325 שנים; ובמותם היה גילו 605 שנה. כשהוליד את מהללאל היה בן 70 שנה. וגילו בעת מות אביו אנוש: 815 שנה. הוא נפטר בשנת 1235 לבריאת העולם.

ויולד את מהללאל קינן, שהוא בחזקת קין מתוקן, מוליד את מהללאל, ששמו מעיד על התהליך שעבר על האב בפרט, ועל השושלת כולה בכלל. הרוצח הפך למהלל האלוהים, ותיקן את הרושם שהותיר הרצח בעולם. וזו ודאי תשובה.
ומקבילו בשושלת קין הוא מחויאל. מהללאל דור חמישי לאדם, ומחויאל גם הוא דור חמישי לו.
חשבון חייו: בעת לידת מהללאל חיים אדם וחוה 395 שנים; ובמותם היה גילו 535 שנה. כשהוליד את ירד היה בן 65 שנה. וגילו בעת מות אביו קינן: 840 שנה. הוא נפטר בשנת 1290 לבריאת העולם.

ויולד את ירד וזו חזרה מעניינים שברומו של עולם, לעניינים שבכאן, בעולם הזה, הכבד, הקשה, הירוד. האיש המהלל מוליד את ירד, כסמל להתרחקות בני האדם מן הספירות גבוהות ועיסוקן בספירות שבכאן, הנמוכות. וזה מדרש שם פשוט וברור.
ומקבילו בשושלת קין הוא עירד. ירד דור שישי לאדם, ועירד דור רביעי לאדם.
חשבון חייו: בעת לידת ירד חיים אדם וחוה 460 שנים; ובמותם היה גילו 470 שנה. כשהוליד את חנוך היה בן 162 שנה. וגילו בעת מות אביו מהללאל: 830 שנה. הוא נפטר בשנת 1422 לבריאת העולם.

ויולד את חנוך ירד מוליד את חנוך, ובסיפורו נשברת נוסחת הפסוקים. על כן נעצור כאן כי עלינו לשאול מדוע.

השבח והתהילה לאל עולם על שזיכני, והעביר בי את אלה הדברים.
ואשר חיסרתי יושלם, ואשר פגמתי יתוקן, והרבה חיסרתי ופגמתי.
הפדות והפאר לחי עולמים הצבי והצדק לחי עולמים.
אור לי"ט בחשוון, התשע"ב, יפו.

וַיְחִי שֵׁת חָמֵשׁ שָׁנִים וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת אֱנוֹשׁ: וַיְחִי שֵׁת אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת אֱנוֹשׁ שֶׁבַע שָׁנִים וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת: וַיִּהְיוּ כָּל יְמֵי שֵׁת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת:
וַיְחִי אֱנוֹשׁ תִּשְׁעִים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת קֵינָן: וַיְחִי אֱנוֹשׁ אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת קֵינָן חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת: וַיִּהְיוּ כָּל יְמֵי אֱנוֹשׁ חָמֵשׁ שָׁנִים וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת:
וַיְחִי קֵינָן שִׁבְעִים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת מַהֲלַלְאֵל: וַיְחִי קֵינָן אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת מַהֲלַלְאֵל אַרְבָּעִים שָׁנָה וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת: וַיִּהְיוּ כָּל יְמֵי קֵינָן עֶשֶׂר שָׁנִים וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת:
וַיְחִי מַהֲלַלְאֵל חָמֵשׁ שָׁנִים וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת יָרֶד: וַיְחִי מַהֲלַלְאֵל אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת יֶרֶד שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת: וַיִּהְיוּ כָּל יְמֵי מַהֲלַלְאֵל חָמֵשׁ וְתִשְׁעִים שָׁנָה וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת:
וַיְחִי יֶרֶד שְׁתַּיִם וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת חֲנוֹךְ: וַיְחִי יֶרֶד אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת חֲנוֹךְ שְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת: וַיִּהְיוּ כָּל יְמֵי יֶרֶד שְׁתַּיִם וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת:

פוסט זה פורסם בקטגוריה אין איל, פרשת בראשית, תורה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

2 תגובות על אין איל (בראשית ה', ו' – כ')

 1. itay הגיב:

  יפה!
  -נחמד לראות חתימה "יפו",זה מזכיר כתבי הרב קוק.
  -הפרשה הפתוחה מתחילה ב"זה ספר תולדות אדם" ומסתימת לאחר 11 פרשות סתומות בנח.הפרשה הבאה גם מתחילה ב"אדם" הכללי שמוזכר 4 פעמים ומסתימת בנח.היא מהוה סיכום של כל מה שקרה ב-1500 שנים אלו,מלבד ההולדות.
  -קצת מוזר לי שאתה סוגר את סיפור קין בשושלת של שת באמצעות מהללאל,כי זו שושלת נפרדת.הרי הסיפור של קין נסגר בסיפור למך שהורג את קין ואת תובל קין.מצד שני קשה להתעלם מהדמיון קינן וקין.

 2. eyalbarcochva הגיב:

  תודה.
  א) זה לא רק קין וקינן. חנוך וחנוך, מתושאל ומתושלח, עירד-ירד. אלה באמת שושלות מקבילות.
  ב) עדיין לא סגרתי כלום. זה אמצע. ובכלל, הסיפורים כאן לא נסגרים לעולם.

  ושוב תודה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s