אין איל (בראשית ה', כ"ה – ל"ב)

א.ר.ו.כ

ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך: ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות: ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת:
ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן: ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה': ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאות שנה ויולד בנים ובנות: ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת: ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת

פשט הפסוקים
בגיל 187 מוליד מתושלח את למך, ולאחר מכן הוא חי עוד 782 שנה. הוא מוליד צאצאים נוספים, ומת בגיל 969.
למך מוליד בן וקורא לו נח. הוא מסביר את משמעות השם בכך שבני האדם זקוקים לנחמה. למך מוסיף לחיות עוד שנים ארוכות, 595, ולהעמיד צאצאים נוספים. הוא מת בגיל 777.

התבוננות
התורה חוזרת אל הנוסחה של אילן היוחסין. בדברי ימי חנוך נשברה הנוסחה, ובדברי ימי מתושלח בנו, היא שבה ומתאחה.
ועוד יש לתת את הדעת על גילו המופלג של מתושלח, עת הוא מוליד את בנו, למך. 187 שנים עמד האיש במריו, ולא הוסיף חיים לעולם. מה היה לו, שכך עכב את מצוות פרו ורבו? נזכור את השאלה הזו, שתעלה שוב בהמשך, ונסכם את חשבון חייו, שכן אנו יודעים עליו מעט שבמעט, וזה יפה, כי ימי זה האיש הם הארוכים ביותר בכל התורה כולה, ורב רובם של ימיו ומעשיו נסתר מעינינו לעד. (וזה אולי רמז להבנת ברכת ימים ארוכים, שאולי אין כוונתה לזקנה מופלגת, כי אם לריבוי תוכן ועניין במהלך החיים, יהא אורכם אשר יהא).
חשבון חייו: בעת לידת מתושלח חיים אדם וחוה 687 שנים; ובמותם היה גילו 243 שנה. כשהוליד את למך היה בן 187 שנה. וגילו בעת הלקח אביו חנוך: 300 שנה. הוא נפטר בשנת 1656 לבריאת העולם, היא שנת המבול. והוא דור שמיני לאדם. ומקבילו בשושלת קין: מתושאל, והוא דור שישי לאדם. הערה: מתושלח ומתושאל שניהם מולידים בן וקוראים שמו למך. ובעזרת ה' בעתיד הקרוב אקדיש רשימה לבחינת שתי השושלות, שיש כאן מה לבחון.

והנה באנו אל דברי ימי למך. (והנה שבה ונשברת הנוסחה, והיא לא תתוקן עוד, באין בה צורך נוסף). אנו מוצאים שגם למך, כמתושלח אביו, נמנע מהולדה במשך שנים ארוכות ביותר, 182 שנה. על כן שבים אנו ושואלים: מה ראו עיניהם של השניים, שנמנעו מלהביא חיים לעולם?ואפשר לשער כי רבתה רעת האדם, עד כי לא מצאו השניים לנכון להוליד אל תוך עולם שכזה. וחיזוק להשערה זו באה מכיון למך, הקורא לבנו בשם נח, כשהוא מקווה ומעיד: זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'. כלומר, אנו מבקשים נחמה, כי רעים מעשינו. ותיבת נח מופיעה לראשונה.
אך מעבר לעדות על רעת האדם, ההולכת ורבה, מה עוד יש בדבריו אלה של למך? ויש לך לומר, הרי רואים אנו כאן את שרידי הסיפור הישן. קל לחשב, ונעשה זאת בסוף הדברים, שכאשר נולד למך היו אדם וחוה בני 874 שנים. וודאי זקנים היו, ואולי אף נשכחו מלב הדורות הבאים, כדרכו של עולם. וכאשר מוליד למך את בנו, השניים כבר אינם בין החיים, אבל למך זוכר, והוא מספר את סיפור עצבונה של חוה, באומרו מעצבון ידנו, וכן את עצבונו של אדם, והקללה שנתקלל: ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך. ומכאן אפשר לחשוב כי לא נמנעו הבן ואביו להוליד ילדים מפאת החטא והרוע ששררו בעולם בלבד, אלא מפאת עצבונה של האשה היולדת, ומפאת הקושי בפרנסתו של של אדם, או בכריית מזונותיו. כלומר, לסיבה הכללית, הרוע בעולם, נוספה סיבה פרטית, כאב אשת חיקם, כאב החיים המצפים לבנם.
כן יש לעמוד על עצם הזכרון הנמשך מדור אל דור – שסיפרו בני האדם זה לזה את סיפור הגן, והחטא והגירוש והקללה. ורק שנים רבות לאחר כך מצאו לנכון לבקש נחמה, עת נולד נח. וקשר אנו מוצאים בין למך לחוה ולשת: כמותם, גם הוא קורא לבנו בשם, וזה אינו נפוץ כלל, ככתוב בחוה: ותקרא את שמו שת וככתוב בשת: ויקרא את שמו אנוש. כך גם בלמך: ויקרא את שמו נח. כלומר למך לומד את הסיפור לפרטיו, אולי אפילו מפיה של אם סבת סבת סבתו, הלא היא חוה, והסיפור משפיע עליו, והוא מקבל את הרעיון הקדום ששם קובע תכונות באדם, ואיננו אמצעי זיהוי בלבד. וזה יפה לראות כיצד קיים קשר דקיק בין למך לדורות קדומים ורחוקים, ואף על פי כן, הקשר הזה, הנשמר דרך הסיפור, הזיכרון, מניע את למך לשני דברים: לקרוא לבנו בשם משמעותי, ולטמון בשם הזה את נקודת הכובד של חיי השושלת הזאת: הגירוש והקללה שבעקבות החטא שבגן. ויש כאן עוד רמז לדברים אשר למדנו בעבר, שבמקום שאתה חוטא שם אתה מתקן: שחטאו אדם וחוה בנחש, ולמך מוליד את נח – הוא מתבונן במקור החטא, נחש, ובאמצעות הסרת האות שי"ן, (שהיא אולי אות הקלון שדבקה בראשונים), הוא מביא מעין מרפא, וכך אולי מוצא תקווה לנחמה בבנו, נח. וכן יש להוסיף את נכונותו של למך ליטול אחריות: ממעשנו ומעצבון ידינו – אנו החטאים, מעשינו שלנו הביאונו למצב הזה. ולמך מתגלה כאיש מעניין מאד מאד, גם בשושלת זו.
חשבון חייו: בעת לידת למך חיים אדם וחוה 874 שנים; ובמותם היה גילו 56 שנה. כשהוליד את נח היה בן 182 שנה. ומותו קדם למות אביו מתושלח בחמש שנים: הוא נפטר בשנת 1651 לבריאת העולם. והוא דור תשיעי לאדם. ומקבילו בשושלת קין: למך, והוא דור שביעי לאדם.

ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת. חמש מאות שנים מחכה נח עד שמוליד ילדים! הוא למד היטב את לקחי אביו, והוא מיישמם באופן גורף ונוקשה: חמש מאות שנים של בדידות. או אז הוא מוליד שלושה ילדים, את שם, את חם, ואת יפת.
ויהי נח, ולא כתב ויחי נח, כבדורות הקודמים. ופירט את שמות ילדיו, ולא הודיע רק את שם הבכור.
ונדם, לעת עתה.

השבח למלך אל חי עולמים על הדברים הללו ששטפו דרכי היום הזה, ועל עולמו הנאה והמוזר שבתוכו אנו חיים.
ואשר חיסרתי יושלם ואשר פגמתי יתוקן והרבה עשיתי מזה וזה.
השיר והשבח לחי עולמים התהילה והתפארת לחי עולמים.
יום ד' בכסלו, התשע"ב, יפו.

וַיְחִי מְתוּשֶׁלַח שֶׁבַע וּשְׁמֹנִים שָׁנָה וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת לָמֶךְ: וַיְחִי מְתוּשֶׁלַח אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת לֶמֶךְ שְׁתַּיִם וּשְׁמוֹנִים שָׁנָה וּשְׁבַע מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת: וַיִּהְיוּ כָּל יְמֵי מְתוּשֶׁלַח תֵּשַׁע וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת:
וַיְחִי לֶמֶךְ שְׁתַּיִם וּשְׁמֹנִים שָׁנָה וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בֵּן: וַיִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ נֹחַ לֵאמֹר זֶה יְנַחֲמֵנוּ מִמַּעֲשֵׂנוּ וּמֵעִצְּבוֹן יָדֵינוּ מִן הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אֵרְרָהּ ה': וַיְחִי לֶמֶךְ אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת נֹחַ חָמֵשׁ וְתִשְׁעִים שָׁנָה וַחֲמֵשׁ מֵאֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת: וַיְהִי כָּל יְמֵי לֶמֶךְ שֶׁבַע וְשִׁבְעִים שָׁנָה וּשְׁבַע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת: וַיְהִי נֹחַ בֶּן חֲמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד נֹחַ אֶת שֵׁם אֶת חָם וְאֶת יָפֶת

פוסט זה פורסם בקטגוריה אין איל, פרשת בראשית, תורה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s